ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1036/2016 της Υπηρεσίας, στην οποία περιλαμβάνονται βασικές οδηγίες για το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, καθώς και των ΠΟΛ.1162/2017, ΠΟΛ.1037/2018 και ΠΟΛ.1062/2018, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν οι υπ’ αριθ. 163/2017, 229/2017 και 10/2018 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., αντίστοιχα, επί ειδικών ζητημάτων είσπραξης χρεών που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του ν. 3869/2010 και με αφορμή σχετικά ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1112/2018 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων, σε πρόσωπα που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στη δικαστική διαδικασία του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η πληροφορία για την υποβολή αίτησης από οφειλέτη του Δημοσίου για υπαγωγή στη δικαστική διαδικασία του ν. 3869/2010 καθώς και για το στάδιο αυτής μπορεί να αντληθεί από το σχετικό αρχείο που τηρείται από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης Υπηρεσία σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/2016.

Πηγή: Taxheaven

Please follow and like us: