• της Σωτηρίας Αναστασοπούλου*

Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από τις αστυνομικές αρχές και χρησιμοποιείται από τον πολίτη για να πιστοποιήσει το όνομά του και τα υπόλοιπα στοιχεία του στις σχέσεις του με το κράτος  και  γι’ αυτό ακριβώς το  λόγο η απώλειά της μπορεί να επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στο πρόσωπό του. Η Πολιτεία ορίζει ορισμένες άμεσες ενέργειες για την επαναφορά και επανέκδοσης της ταυτότητας.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Να δηλώστε αμέσως την απώλεια ή την κλοπή της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας στην πλησιέστερη Αστυνομική ή Προξενική Αρχή απ’ όπου θα πρέπει να ζητήσετε σχετική βεβαίωση.
 2. Να φυλάξετε προσεκτικά το αντίγραφο της«Δήλωσης Απώλειας ή Κλοπής που θα λάβετε από την Αστυνομική ή Προξενική Αρχή, διότι αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κακόβουλα τα πιστοποιητικά του.
 3. Να ενημερώσετε αμέσως για την απώλεια τις Τράπεζες με τις οποίες έχετε συμβληθεί προκειμένου να φυλάξουν τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Μόλις αντικατασταθούν τα νέα έγγραφα να ενημερώσετε τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε για τα σχτοιχεία της νέας αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 4. Να ενημερώσετε για την απώλεια την εταιρεία Τειρεσίας ΑΕ συμπληρώνοντας το έντυπο αίτηση – δήλωση Απώλειας Ταυτότητας/ Διαβατηρίου το οποίο έντυπο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.tiresias.gr, στα γραφεία της « Τειρεσίας» και στα καταστήματα των Τραπεζών. Το παραπάνω έντυπο θα υποβάλλετε είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην «Τειρεσίας ΑΕ» μαζί με το αντίγραφο βεβαίωσης του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος ή με Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή στην οποία και θα αναφέρετε ότι έχετε υποβάλλει δήλωση απώλειας ή κλοπής στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Δικαιολογητικά για την ανανέωση ταυτότητας

 1. Δύο (02) πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα), διαστάσεων 3,6*3,6 εκατοστά.
  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος, από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή. Η διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων μέσω του (ΟΠΣΕΔ), δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 2. Ο δήμος στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και 
  Δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στα δημοτολόγια, του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.
 3. Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό γέννησης. Η αίτηση εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή.
 4. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή τους στο δελτίο σας.)
 5. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση).
 6. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση ανηλίκου, η βεβαίωση των στοιχείων του γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.
 7. H Αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας αναζητά αυτεπάγγελτα το απαιτούμενο πιστοποιητικό γέννησης για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Δείτε εδώ την υπ΄αριθ. 3021/19/53-κγ΄ από 28-8-2014 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14-10-2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών»» (ΦΕΚ. Β-2339/29-8-2014)
 9. Σε ποια ηλικία πρέπει να εφοδιαστώ με δελτίο ταυτότητας;
  Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

Δικαιολογητικά για την ανανέωση διαβατηρίου

 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση.
 2. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας στη ίδια σελίδα.
 3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία με διαστάσεις 4 επί 6 συγκεκριμένων προδιαγραφών.
 4. Παράβολα είσπραξης εσόδων.
 5. Πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής στην οποία δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή.

Σε κάθε περίπτωση συνυποβάλλονται τα απαραίτητα κάθε φορά έγγραφα που πιστοποιούν την εκάστοτε κατάσταση.

*Ασκούμενη Δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο «Κωνσταντίνος Χ.Γώγος και Συνεργάτες».