Της Σωτηρίας Αναστασοπούλου*

Πολιτογράφηση: ονομάζεται η επίσημη διοικητική πράξη με την οποία ένα κράτος απονέμει την ιδιότητα του πολίτη σε κάποιον που έως τότε ήταν πολίτης άλλου ή κανενός κράτους. Μετά την πολιτογράφηση το άτομο εφοδιάζεται με όλα τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα λ. χ διαβατήριο, ταυτότητα και εξομοιώνεται νομικά με τους υπόλοιπους πολίτες του κράτους ως προς όλα τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις.

Ποιες προϋποθέσεις ορίζει ο νόμος για την υπαγωγή σε καθεστώς πολιτογράφησης ;
Τυπικές Προϋποθέσεις :

1. Για τον αλλοδαπό που επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται :

α. Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

β. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση των αλλοδαπών στην Ελλάδα.

γ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.

δ. Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα για επτά συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης. Στον χρόνο νόμιμης παραμονής δεν προσμετράται ο χρόνος που διένυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, όσους έχουν τη γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής ιθαγένειας εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 Α παρ 2 του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και ανιθαγενείς αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα επί μία τουλάχιστον τριετία. Για τους ομογενείς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα δεν απαιτείται η προηγούμενη επταετή διαμονή.

ε. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω νόμιμους τίτλους: άδεια επί μακρόν διαμένοντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ 150/2006 (Φ.Ε.Κ 160 Α’), βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών ΕΖΕΣ με βάση τις διατάξεις του π.δ 106/2007 ( Φ.Ε.Κ 135 Α΄) , δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή σύμφωνα με τη σύμβαση της διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης περί του καθεστώτος των ανιθαγενών όπως έχει κυρωθεί με το ν.139/1975 ( Φ.Ε.Κ 176 Α’), δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

στ. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, να έχει ενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.
Για την διακρίβωση της ομαλής ένταξης του αιτούντος στην Ελληνική κοινωνία συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία :

Η εξοικείωση με την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό, η φοίτησή του σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, η επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητά του, τυχόν δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητές του, η εκ μέρους του σταθερή εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση.
Για την δυνατότητα στην πολιτική ζωή συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία: Η επαρκής εξοικείωση με τους Θεσμούς του Ελληνικού Δημοκρατικού Πολιτεύματος, την πολιτική ζωή της χώρας και η βασική γνώση της πολιτικής Ιστορίας και ιδίως της σύγχρονης.

Για τη συνδρομή αυτών των προϋποθέσεων γνωμοδοτεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης ενώ παράλληλα για την διακρίβωση των επι μέρους προϋποθέσεων συστήνεται ειδική διαδικασία ( test) που μόνο η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει. Οι προδιαγραφές της ειδικής δοκιμασίας και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή σε καθεστώς πολιτογράφησης;

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

1. Μια φωτογραφία.

2. Δήλωση πολιτογράφησης. Γίνεται στον Δήμο κατοικίας με 2 Έλληνες μάρτυρες.

3. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοτυπία όλων των σελίδων του. Επίσης φωτοτυπία όλων των σελίδων των παλαιών διαβατηρίων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση αφίξεων και αναχωρήσεων από τη χώρα από το 2005 έως σήμερα.

4. Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ. (Όχι βεβαίωση)

5. Προηγούμενες ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ τουλάχιστον από τις 24 Μαρτίου 2005 έως σήμερα.

Για αλλογενείς συζύγους ομογενών απαιτείται μόνο βεβαίωση από την διεύθυνση αλλοδαπών της Αστυνομίας για τις νόμιμες παραμονές τους στην Ελλάδα.

• Οι πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σύζυγοι Ελλήνων με παιδί, οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και οι ανιθαγενείς αρκεί να κατέχουν ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ για τα προηγούμενα 3 χρόνια από την ημερομηνία της αίτησης. Εξαιρούνται οι σύζυγοι Ελλήνων Πολιτών χωρίς παιδιά όπου απαιτείται επταετής νόμιμη διαμονή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

6. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ πιστοποιητικό γέννησης – και πιστοποιητικό γάμου για τις γυναίκες – επικυρωμένο ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και, εν συνεχεία, μεταφρασμένο είτε από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΡΙΩΝΟΣ 10, ΑΘΗΝΑ) είτε από Έλληνα δικηγόρο (όχι μεταφραστικά κέντρα).

7. Παράβολο (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ Α, ΚΑΕ 3744) από την εφορία: 700 ευρώ στο όνομα του ενδιαφερόμενου.
• Οι πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και οι ανιθαγενείς Παράβολο (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ Α, ΚΑΕ 3744) από την εφορία: 100 ευρώ στο όνομα του ενδιαφερόμενου

8. Φωτοαντίγραφο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

9. Φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικών της εφορίας του προηγούμενου έτους, καθώς και των 7 (επτά) τελευταίων ετών.

10. Αν υπάρχουν: ασφαλιστική ενημερότητα από ασφαλιστικά ταμεία (πχ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο και πιστοποιητικά ελληνομάθειας ή βεβαιώσεις φοίτησης σε ελληνικά σχολεία.
Κατά την ημερομηνία και ώρα που σας έχει οριστεί με πρόσκληση που σας αποστέλλεται και προσκομίζοντας τα τυχόν δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή, δίνετε συνέντευξη ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Μετά τη θετική κρίση της Επιτροπής που σας κοινοποιείται, ο φάκελός σας με την κρίση της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ακολουθήσει η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Ύστερα από την δημοσίευση περίληψης της απόφασης απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και της ανακοίνωσης για αυτή που ακολουθεί στην υπηρεσία μας, ακολουθεί το επόμενο βήμα που είναι η ορκωμοσία σας.

Η διαδικασία πολιτογράφησης ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία σας ως Έλληνα Πολίτη για την οποία η υπηρεσία σας στέλνει επιστολή με την οποία ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ορκωμοσίας σας

*Ασκούμενη Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος και Συνεργάτες

Πηγή: dikastko.gr