Με τη ρύθμιση περί πρόδηλων σφαλμάτων ο νομοθέτης έρχεται να καλύψει όλες εκείνες της περιπτώσεις όπου έχουν γίνει στο κτηματολογικό φύλλο εσφαλμένες εγγραφές των οποίων η ανακρίβεια μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί με προσφυγή σε δημόσια έγγραφα όπως για παράδειγμα τα στοιχεία της ταυτότητας , το ΑΦΜ , τον τίτλο κτήσης , την περιγραφή του ακινήτου ή του δικαιώματος.

Κατά συνέπεια εφόσον από δημόσιο έγγραφο (ενδεικτικά ταυτότητα, ληξιαρχική πράξη, συμβόλαιο, διοικητική πράξη, δικαστική απόφαση κ.α.) προκύπτει η ανακρίβεια της πρώτης εγγραφής μπορεί να γίνει η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος.

Ο νομοθέτης δε θέτει περιορισμούς ως προς το είδος των δικαιωμάτων τα οποία μπορούν να διορθωθούν με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος, συνεπώς η διάταξη περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις πρώτων ανακριβών εγγραφών ανεξάρτητα από το είδος του εγγραπτέου δικαιώματος π.χ. κυριότητα, δουλεία, κατάσχεση, υποθήκη, περιορισμοί εξουσίας διάθεσης, μίσθωση.

Πιο συγκεκριμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πρόδηλο σφάλμα είναι τα εξής:

1. Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος

2. Αντίγραφο συμβολαίου πχ. Αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά κ.λπ. ή αν πρόκειται για προσημείωση, υποθήκη, κατάσχεση ή αγωγή περίληψη και απόφαση πράξης.

3. Πιστοποιητικό μεταγραφής ή αν πρόκειται για προσημείωση / υποθήκη/ κατάσχεση/ αγωγή πιστοποιητικό εγγραφής.

4. Πιστοποιητικό μη εκποίησης και μεταβολών

5. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

Για αποδοχή κληρονομιάς:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (ή έτερης διαθήκης)

4. Αντίγραφο διαθήκης αν υπάρχει

Αν υπάρχει «άγνωστος» σε οικοδομή:

1. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης για τους οικοπεδούχους

2. Υπογραφή αίτησης παρουσία του αιτούντα ή επικύρωση στα ΚΕΠ ή υπογραφή από Πληρεξούσιο Δικηγόρο

3. Αν ο αιτών είναι ο νόμιμος κληρονόμος του δικαιούχου του ακινήτου θα προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν

4. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χωρική μεταβολή

1. Αίτηση για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης

2. Περίληψη καταχώρησης εγγραπτέας πράξης με σημειωμένη την ένδειξη της χωρικής μεταβολής στην πρώτη σελίδα

3. Αντίγραφο συμβολαίου π.χ πώληση, δωρεά

4. Σκαρίφημα γεωμετρικών μεταβολών

5. Τοπογραφικό Διάγραμμα

6. Κτηματογραφικό Διάγραμμα

7. Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται εις διπλούν, μία φορά πρωτότυπα και μία φορά φωτοτυπία.

*Γράφει η Αναστασοπούλου Σωτηρία Ασκούμενη Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος και Συνεργάτες.

Πηγή: dikastiko.gr