Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης. Δείτε την αιτιολογική έκθεση και τις προτεινόμενες διατάξεις από το αρχείο του κόμβου

Με τις διατάξεις του:

1.α. Θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1-1-2020.
β. Καθορίζεται ως δικαιούχος του ανωτέρω επιδόματος η μητέρα του παιδιού, εφόσον η ίδια ή ο πατέρας αυτού εμπίπτει σε μία από τις ειδικότερα αναφερόμενες κατηγορίες.
γ. Καταβάλλεται, σε ειδικές περιπτώσεις, το επίδομα στο διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του και σε κάθε περίπτωση στο διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, ο οποίος ασκεί την επιμέλεια του παιδιού, κατόπιν έκδοσης της σχετικής δικαστικής απόφασης. (άρθρο 1)

2.α. Καταβάλλεται το επίδομα γέννησης σε δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων (1.000) ευρώ έκαστη.
β. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης είτε στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης, είτε απευθείας στο σύστημα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινοτικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για το επίδομα γέννησης.
γ. Καθορίζεται ρητά η έννοια του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος γέννησης.
δ. Περιγράφεται η αναγκαία για τον υπολογισμό του ανωτέρω επιδόματος κλίμακα ισοδυναμίας. (άρθρα 2-4)

3. Προβλέπονται, ως προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος: α) το εισοδηματικό κριτήριο και ορίζεται ότι το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, β) η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της σχετικής Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου. (άρθρα 5-6)

4. Εισάγεται κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των δικαιούχων του επιδόματος γέννησης. Για τους πολίτες τρίτων κρατών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό καθεστώς συγκεκριμένων περιπτώσεων, απαιτείται δωδεκαετής διαμονή στη χώρα, πριν την υποβολή της αίτησης, για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης. (άρθρο 7)

5.α. Εντάσσεται στους δικαιούχους του επιδόματος και η μητέρα, η οποία παρόλο που δεν ανήκει σε καμία από τις μνημονευόμενες κατηγορίες δικαιούχων, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στη χώρα, λόγω της σχετικής ιδιότητας του πατέρα του παιδιού.
β. Ορίζεται ότι, το επίδομα γέννησης χορηγείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. (άρθρα 8, 9)

6.α. Προβλέπεται ότι το επίδομα γέννησης δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ν.π.δ.δ., τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο.τ.α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.
β) Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α., των ειδικότερων θεμάτων εφαρμογής του επιδόματος γέννησης.
γ) Ορίζεται ότι οι πιστώσεις για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης, εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο για τον ίδιο σκοπό επιχορηγεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Α..
(άρθρα 10-12)

7. Δημιουργείται υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών, ο τρόπος λειτουργίας του οποίου καθώς και οι διαλειτουργικότητες που απαιτούνται για την κατάρτιση της δήλωσης γέννησης, καθορίζονται με κ.υ.α. (άρθρο 13)

8. Συμπεριλαμβάνονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του τέκνου στα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
(άρθρο 14)

9.α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων φυσικά πρόσωπα καθίστανται δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος παιδιού και συγκεκριμένα, προστίθενται ως δικαιούχοι και οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας.
β. Προβλέπεται η δωδεκαετία ως ο απαιτούμενος χρόνος νόμιμης και μόνιμης διαμονής πολιτών άλλων κρατών στην ελληνική επικράτεια, για την καταβολή του ανωτέρου επιδόματος. (Σήμερα, απαιτείται πενταετής διαμονή).
γ. Ομοίως, επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων φυσικά πρόσωπα καθίστανται δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος στέγασης και τροποποιούνται τα κριτήρια διαμονής. Ειδικότερα, για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων απαιτείται εφεξής να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης (αντί της 5ετίας που ισχύει σήμερα).
Εισάγεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιδομάτων παιδιού και στέγασης η επαρκής και τεκμηριωμένη φοίτηση του εξαρτώμενου τέκνου κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση, αρχής γενομένης από το σχολικό έτος 2020- 2021. (άρθρα 15-18)

10. Τίθεται, ως προϋπόθεση, η σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, μέχρι την έκδοση των Οργανισμών Λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. (άρθρο 19)
11.α. Θεσπίζεται το αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα. Εξαιρείται η εν λόγω ενίσχυση από τη δυνατότητα συμψηφισμού της με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πιστωτικά ιδρύματα.
β. Προβλέπεται ο μη συνυπολογισμός της ανωτέρω ενίσχυσης στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή της. (άρθρο 20)

12. Μειώνεται κατά τέσσερα (4) ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) [επταμελές (7μελές) αντί για ενδεκαμελές (11μελές), που είναι σήμερα].
(άρθρο 21)

13. Καθιερώνεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα ως η ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.. (άρθρο 22)

14. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων, για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και συγκεκριμένα:
α. έως δυο (2) νέων τμημάτων, για Δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, που ενώ διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία δομών προσχολικής φροντίδας, δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς,
β. έως τεσσάρων (4) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας αντί για δυο (2) που ισχύει σήμερα για Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που μνημονεύονται στον πίνακα της παρ. 2.4 της κ.υ.α. με αριθμ. Δ 11/οικ. 21568/620/12.04.2018. (άρθρο 23)

15.α. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών για την εξέταση ενδικοφανών και εν γένει διοικητικών προσφυγών.
β. Διατηρείται ο κλάδος ΔΕ Πρακτικών Εκπαιδευτών του Ο.Α.Ε.Δ., έως την αποχώρηση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, οπότε και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής. (άρθρα 24, 25)

16. Επανακαθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από εργοδοτικές εισφορές, που δημιουργήθηκαν έως και την 31η-12-2018, προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με επέκταση της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 του ν.4611/2019 έκπτωσης και στα πάσης φύσεως πρόσθετα τέλη. (άρθρο 26)

17. Εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, υπό τους οποίους η Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) προβαίνει σε διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α., υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω οφειλές διαγράφονται: α) από την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά οφειλέτη και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της εν λόγω διαγραφής, β) ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας της οφειλής ή του χρόνου βεβαίωσής τους στο Κ.Ε.Α.Ο., εφόσον στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, οι εν λόγω οφειλές δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη. (άρθρο 27)

18. Θεσπίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης συναλλαγών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιπέδου 4 και παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 28)

19. Περιλαμβάνεται η τεκμηριωμένη επαρκής φοίτηση, κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση, κάθε ανήλικου μέλους – εξαρτώμενου τέκνου του νοικοκυριού, στις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ένταξη των νοικοκυριών στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), που μετονομάζεται, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. (άρθρα 29, 30)

 

Πηγή: taxheaven.gr