Αριθμ. 95022 (3)
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικά-
σεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφο-
ρών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για
το έτος 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος.
β) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 και 2 του ν. 693/1977
(Α΄ 262), όπως η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 38 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207).
γ) Του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002 «Για την επί-
λυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγ-
ματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 180).
2. Το με αριθμό 201/17.12.2019 πρακτικό συνεδριά-
σεως του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και
σε δημόσια συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των
μελών: α) του κατά τις διατάξεις του ν. 693/1977 και του
άρθρου 99 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου Εκδι-
κάσεως Αγωγών Κακοδικίας και β) του κατά τις διατάξεις
του ν. 3038/2002 και του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγ-
ματος Ειδικού Δικαστηρίου, για το έτος 2020.
3. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», συγκροτούμε:
A) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδι-
κίας για το έτος 2020, αποτελούμενο από τα κατωτέρω
μέλη:
I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου του Νικολάου
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-
εδρο
2. Σπυρίδωνα – Κωνσταντίνο Μαρκάτη του Ιπποκράτη
Σύμβουλο της Επικρατείας
3. Γεώργιο Παπαηλιάδη του Ηλία
Αρεοπαγίτη
4. Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα του Κωνστα-
ντίνου
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. α) Χρήστο Γκόρτσο του Βλάσιου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
β) Ευάγγελο Βασιλακάκη του Νικολάου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης
6. α) Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ
β) Θεόδωρο Γεωργάκη του Γεωργίου
Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού
Συμβουλίου των Δικηγόρων
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Δημήτριο Μακρή του Ιωάννη
β) Σταυρούλα Κτιστάκη του Νικολάου
Συμβούλους της Επικρατείας
2. α) Νικόλαο Πιπιλίγκα του Σπυρίδωνα
β) Διονυσία Μπιτζούνη του Ιωάννη
Αρεοπαγίτες
3. α) Γεωργία Παναγοπούλου του Ιωάννη
β) Δημήτριο Τσακανίκα του Γεωργίου
Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. α) Ελένη Διβάνη του Νικολάου
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
β) Μιχαήλ Χρυσομάλλη του Δημητρίου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης
γ) Χριστίνα Σταμπέλου του Χρήστου
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
δ) Παναγιώτη Γκλαβίνη του Γεωργίου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης
5. α) Μαρίνα Αθύρου του Νικολάου, Δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης
β) Στυλιανό Στυλιανού του Πέτρου, Δικηγόρο Πειραιά
γ) Ανδρέα Μήτσαινα του Χαραλάμπους, Δικηγόρο
Αθηνών
δ) Θεμιστοκλή Μαμάκο του Σταύρου, Δικηγόρο Αθη-
νών
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι-
κηγόρων
Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του
άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 2
παρ. 1 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και
επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:
I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Λάμπρο Μαργαρίτη του Χρήστου
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2. Χριστίνα Κουντούρη του Φιλίππου, Δικηγόρο Αθη-
νών
Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των
Δικηγόρων
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Θεοδώρα Αντωνίου του Δημητρίου
β) Γλυκερία Σιούτη του Παναγιώτη
Καθηγήτριες της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2. α) Ιωάννη Πιτσιώρα του Δημητρίου, Δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης
β) Αδαμαντία Μαργέτη – Κατσαούνη του Δημητρίου,
Δικηγόρο Αθηνών
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δι-
κηγόρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 8 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Πηγή: dikastis.blogspot.gr