Αλλαγές στο πλαίσιο των υπαίθριων διαφημίσεων επιφέρουν διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τις υπαίθριες διαφημίσεις και εισάγονται νέες ρυθμίσεις ως προς τις προδιαγραφές των νέων διαφημιστικών πλαισίων και τα φωτιζόμενα ή φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως πλέον υπαίθριες διαφημίσεις συνιστούν οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, στάδια ή γήπεδα, σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών και σε ιδιωτικά κτίρια, οικόπεδα και περίπτερα, οι  διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και οι διαφημίσεις σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και κάθε τύπου χρήσης οχημάτων που εκτελούν δημόσια συγκοινωνία ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Με το νέο πλαίσιο υπαίθριες διαφημίσεις θα μπορούν να τοποθετούνται και σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά αποκλειστικά σε οχήματα που εκτελούν δημόσια συγκοινωνία ή σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών των περιοχών αυτών.

Επίσης η διάταξη προβλέπει και αυξημένες προϋποθέσεις τεχνολογικής αρτιότητας για τα φωτιζόμενα ή φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια, στα οποία η προβολή των διαφημιστικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω οθονών οπίσθιου φωτισμού. Συγκεκριμένα, πέραν των προδιαγραφών που ορίζονται ήδη από το νόμο αυτά τα φωτιζόμενα ή φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης μέσω πλήκτρου (112 ή Ελληνική Αστυνομία), τη δυνατότητα προβολής μηνυμάτων πολιτικής προστασίας, τη δυνατότητα προβολής μηνυμάτων εξαφάνισης παιδιών και ηλικιωμένων και τη δυνατότητα διαμοιρασμού ασύρματου δικτύου (Hot Spot).

Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 16 έχουν ως εξής:
Νομοσχέδιο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων ν. 2946/2001 (Α’ 224)
1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται, ως εξής: «2. Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως:
α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε:
αα) Κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, στάδια ή γήπεδα, ββ) χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, γγ) σε ιδιωτικά κτίρια, οικόπεδα και περίπτερα, β. Οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.
γ. Οι διαφημίσεις σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και κάθε τύπου χρήσης οχημάτων που εκτελούν δημόσια συγκοινωνία ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.».
2.Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, εξαιρουμένωντων μέσων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.».
3.Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: «9. Τα φωτιζόμενα ή φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια, στα οποία η προβολή των διαφημιστικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω οθονών οπίσθιου φωτισμού, πέραν των προδιαγραφών που ορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:
α. Δυνατότητα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης μέσω πλήκτρου (112 ή Ελληνική Αστυνομία), β. Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων πολιτικής προστασίας, γ. Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων εξαφάνισης παιδιών και ηλικιωμένων, δ. Δυνατότητα διαμοιρασμού ασύρματου δικτύου (hot spot wi-fi).».
4.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2946/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια άδειες μπορούν να χορηγούνται και σε ενιαίο έντυπο, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.».

 

Πηγή: https://www.e-nomothesia.gr/