Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και αυξάνει τα ελάχιστα έτη παραμονής στη χώρα από τρία σε επτά, ως προϋπόθεση για να λάβουν οι πρόσφυγες την ελληνική ιθαγένεια.

Με Τροπολογία που κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιείται ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του μεγάλου αριθμού προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως πρόσφυγες κατά τη πρόσφατη μαζική εισροή αυτών των προσώπων στη χώρα καταργείται ως προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος πολιτογράφησης τους η τριετής νόμιμη συνεχής παραμονή.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση και με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας εκτιμάται ότι τα τρία έτη δεν είναι επαρκή για την ενσωμάτωση αυτών των πληθυσμών στη χώρα και ως εκ τούτου προτείνεται να ενταχθούν στη γενική κατηγορία των αιτούντων την ελληνική ιθαγένεια για τους οποίους προβλέπεται ως χρονική προϋπόθεση πριν την υποβολή της αίτησης,τα επτά έτη.

Επιπροσθέτως επαναδιατυπώνονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων για τις οποίες προβλέπεται η εκπλήρωση συγκεκριμένων χρονικών προϋποθέσεων πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Ειδικότερα διορθώνεται η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του τέκνου «για τους έχοντες την γονική μέριμνα τέκνου που δεν έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με το άρθρο 1Α παρ.2» στην ορθή που είναι η γέννηση του τέκνου στη χώρα δεδομένου ότι το άρθρο 1Α του ν.3838/2010 βάσει του οποίου είχε εισαχθεί η ρύθμιση αυτή έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του ν.4332/2015 και για το λόγο αυτό είναι λανθασμένη η αναφορά σε αυτό.

Η Τροπολογία κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

 

Πηγή: e-nomothesia.gr