ΦΕΚ A 70/2020 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993

(Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα,

πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχα-

νισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελ-

ληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση

 

της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετι-

κά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής

όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρω-

ματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελε-

στικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙEITAI