Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4683/2020 με την διάταξη  για την μείωση κατά 40% ενοικίου και στις πληττόμενες επιχειρήσεις Το σχετικό άρθρο του νόμου : Αρθρο 26. Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας – Κείμενο νόμου Η παράγραφος 3 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68), η οποία προστέθηκε με […]

The post Ν 4683/2020: Μείωση Ενοικίου – Δημοσιεύθηκε το Φεκ appeared first on The Greek Lawyer.