Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 Α/ΓΠ.οικ.25768/2020 ΦΕΚ 1472/Β/17-4-2020 Παράταση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 10.5.2020. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης […]

The post ΚΥΑ: Παράταση μέτρων για τις δομές μεταναστών έως και 10/05/2020 appeared first on The Greek Lawyer.