Αδικοπραξία – Κινητή τηλεφωνία – Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους – Παράνομη χρέωση σε αριθμό κινητού τηλεφώνου με λήψη sms – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης – Ένσταση συνυπαιτιότητας -. Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους. Αδικοπραξία που συνίσταται σε παράνομες χρεώσεις σε τηλεφωνική σύνδεση με αποστολή μηνυμάτων μέσω […]