Σύμφωνα με απόφαση του ΔΕΕ στις 19 Μαρτίου 2020 στην υπόθεση C-234/18 [1], το δίκαιο της Ένωσης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να προβλέπουν αστικής φύσεως διαδικασίες δημεύσεως ανεξαρτήτως της διαπιστώσεως διαπράξεως ποινικού αδικήματος. Τέτοιου είδους διαδικασίες δεν εμπίπτουν στην απόφαση-πλαίσιο σχετικά με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Κατά του ΒΡ, προέδρου του εποπτικού συμβουλίου βουλγαρικής τράπεζας, […]