Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818/3.5.2020 (ΦΕΚ τ. Β’ 1648/3.5.2020), που επιβάλλει για το διάστημα από 4.5.2020 έως και 18.5.2020 τον περιορισμό της κυκλοφορίας πέραν των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, ειδικώς στην περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής, πέραν της Περιφέρειας αυτής, εισάγεται εξαίρεση, μεταξύ άλλων, για τις μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση […]