Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπ.εργασίας 17239/Δ1.5936  με την οποία τροποποιείται η 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) Αναλυτικά: Στο άρθρο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις Εξαιρέσεις», η παράγραφος Γ΄ η περίπτωσης 14.11 αντικαθίσταται ως εξής: «Γ. Πρόβλεψη εντύπου για την υποβολή της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 παρ. 3α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου […]