Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2500/6/2020 ΦΕΚ 1768/Β/8-5-2020 Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 2.Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια […]