Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.29105/2020 ΦΕΚ 1771/Β/9-5-2020 Παράταση τηςΔ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 21.5.2020. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για […]