Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911/2020 ΦΕΚ 1799/Β/11-5-2020 Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) Της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη […]