ΔΠΑ 10258/2019, 32ο Τμήμα Στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 κατ’ ουσίαν επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α’ 179). Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 46 παρ. 5 και 6 του ν. 4174/2013 και 2 παρ. 1 περ. α΄ της ΠΟΛ 1282/31-12-2013, συνάγεται ότι για […]

The post ΔΠΑ 10258/2019: Μέτρα Διασφάλισης. Άρθρο 46 του ν. 4174/2013. ΠΟΛ 1282/31.12.2013 (Β’ 54/16.1.2014). Αυτοδίκαιη Αναστολή των μέτρων μετά την κήρυξη της πτώχευσης appeared first on The Greek Lawyer.