Με τις διατάξεις διατάξεις των άρθρων 23 – 30 του ν. 4611/2019 και με την αριθ. 15435/913/16-4-2020 (ΦΕΚ Β’ 1559/23-4-2020) απόφαση καθορίζονται οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (AAE), οι απαλλαγές- εξαιρέσεις, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος του Αποδεικτικού. Με τις διατάξεις του άρθρου […]

The post ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας appeared first on The Greek Lawyer.