Οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής,   των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίσθηκαν από τις Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων και Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων, θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής. Ο ΔΣΑ επιφυλάσσεται να ζητήσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά οποτεδήποτε και να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους. […]

The post Δικαιολογητικά για τη εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων των πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους από τις επιτροπές αξιολόγησης και επάρκειας των άρθρων 15 ΚΑΙ 16 του κώδικα Δικηγόρων appeared first on The Greek Lawyer.