Τα Τμήματα Νομικής των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» (ΦΕΚ Ίδρυσης ΔΠΜΣ: 4198/τ.Β’/25-9-2018, ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 1823/τ.Β’/23-5- 2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. […]

The post “Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο”: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 appeared first on The Greek Lawyer.