ΔΠΑ 8156-7/2020, 25ο Τμήμα Οι διατάξεις του άρθρου 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Κ.Φ.Ε. – ν.2238/1994, Α΄ 151) και οι ισχύουσες από 1.1.2014 διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 – Α΄ 170), δεν δημιουργούν ιδία φορολογική υποχρέωση των αναφερόμενων σε αυτές προσώπων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους […]

The post ΔΠΑ 8156-7/2020: Μη εκτελεστή πράξη η ατομική ειδοποίηση «προ κατάσχεσης» appeared first on The Greek Lawyer.