Έναρξη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης λογιστικών στοιχείων Δικηγόρων

Σύμφωνα και με την Α.1138/12-06-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ( ΦΕΚ 2470 Β΄) ορίστηκε η διαδικασία καθώς και κάθε αναγκαίο άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου Α15Α του ν. 4174/2013 ( Α΄ 170 ) που αφορά την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ, μέσω [...]