Κοινοποιήθηκε το Γενικό Έγγραφο 39588/2-2-2021 του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.). Με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 ΚΥΑ με θέμα «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – e-Ε.Φ.Κ.Α.» ορίζεται ότι: «1. Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, στην […]

The post Ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας – Νέα διαδικτυακή υπηρεσία e-ΕΦΚΑ appeared first on The Greek Lawyer.