ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Αριθ. καταθέσεως: 3295/2020 Βοηθός Εισηγητής: Ε. Σουλτανίδου Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της προσφυγής της εταιρείας “……………………. Ε.Π.Ε.” κατά της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και β) της εκδοθείσης επί της προσφυγής αυτής υπ΄ αριθμ. 8650/2020 αποφάσεως του […]

The post Επιεικέστερη διάταξη προστίμων: Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ appeared first on The Greek Lawyer.