ΔΠΑ 7097/2020, 26ο Τμήμα Αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου εξαιτίας ανατροπής παράνομης ευνοϊκής διοικητικής πράξης, στο κύρος της οποίας ο ζημιωθείς ανυπαιτίως πίστεψε. Εν προκειμένω, με το ως άνω περιεχόμενο, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν περιέχει σαφή καθορισμό της έννομης σχέσης από την οποία απορρέει η αξίωση προς αποζημίωση της ενάγουσας, ούτε σαφή […]

The post ΔΠΑ 7097/2020: Προϋποθέσεις για το ορισμένο του δικογράφου αγωγής – Απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας appeared first on The Greek Lawyer.