ΜΠρΑθ 1422/2021 Τράπεζες – Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) – Προστασία καταναλωτών – Αδικοπρακτική ευθύνη.   Ευθύνη τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες. Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν εφιστούν εγγράφως την προσοχή του επενδυτή τους στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, ή αν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο […]

The post ΜΠρΑθ 1422/2021: Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων προς επένδυση τίτλων appeared first on The Greek Lawyer.