Λυσιτέλεια ενδίκου βοηθήματος ΣτΕ Ολ 315/2021: Η λυσιτέλεια του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, με την οποία συναρτάται το έννομο συμφέρον για παροχή δικαστικής προστασίας, κρίνεται κατά την τελευταία συζήτηση στο ακροατήριο, προκειμένου να αποφεύγεται η διενέργεια άσκοπων δικών. Σε περίπτωση αλυσιτελούς άσκησης της αίτησης ακυρώσεως, όταν δεν καταλείπονται άλλες δυσμενείς συνέπειες για τον αιτούντα, μόνη […]

The post ΣτΕ Ολ 314-5/2021 Λυσιτέλεια ενδίκου βοηθήματος appeared first on The Greek Lawyer.