Σημαντική δικαστική νίκη του Airbnb στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με μία σημαντική απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σήμερα ότι η υπηρεσία που παρέχει το Aribnb πρέπει να χαρακτηρισθεί ως «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας» εμπίπτουσα στην οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριo. […]