Η πώληση μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω ιστοτόπου αποτελεί παρουσίαση στο κοινό για την οποία απαιτείται άδεια του δημιουργού

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 19 Δεκεμβρίου 2019 Απόφαση στην υπόθεση C-263/18 Nederlands Uitgeversverbond και Groep Algemene Uitgevers κατά Tom Kabinet Internet BV κ.λπ. […]